ważne dokumenty


Przed dokonaniem rezerwacji prosimy o zapoznanie się z ważnymi informacjami zawartymi w poniższych dokumentach.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG


Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego https://dreamteamtrips.com/

Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.


REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO HTTPS://WWW.DREAMTEAMTRIPS.COM


I. Postanowienia ogólne

II. Definicje

III. Rodzaj i zakres usług elektronicznych

IV. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

V. Warunki rezerwacji

VI. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych

VII. Tryb postępowania reklamacyjnego

VIII. Prawo odstąpienia od umowy

IX. Własność intelektualna

X. Postanowienia końcowe


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Serwis internetowy działający pod adresem http://dreamteamtrips.com/ prowadzony jest przez Marcina Gacek wykonującego działalność gospodarczą pod firmą DREAM TEAM TRIPS Marcin Gacek, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 7372019821, REGON: 368160193, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Raba Niżna 100, 34-730 Mszana Dolna, numer wpisu w Rejestrze Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych: Z/82/2017, adres poczty elektronicznej (e-mail): info@dreamteamtrips.com, tel. +48 51 55 44 025

2. Serwis http://dreamteamtrips.com/ działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis http://dreamteamtrips.com/ na rzecz Usługobiorców, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz zasady dokonywania rezerwacji Wycieczek oraz Imprez Turystycznych, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu http://dreamteamtrips.com/, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

5. Serwis dokłada wszelkich starań, aby treści opisowe usług prezentowanych w Serwisie, ich cena oraz dostępność były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym.

6. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy usług, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Serwisu pod adresem http://dreamteamtrips.com/ należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Serwisu pod adresem http://dreamteamtrips.com/ użyte są w celach informacyjnych.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827 ze zm.); ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 187, 1334, z 2017 r. poz. 60) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.


II. DEFINICJE

1. FORMULARZ REZERWACJI - formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający dokonanie rezerwacji Wycieczki lub Imprezy Turystycznej prezentowanych w Serwisie.

2. IMPREZA TURYSTYCZNA - co najmniej dwie Usługi Turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną, jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu.

3. KLIENT, UCZESTNIK – Usługobiorca, który za pośrednictwem Serwisu zamierza zawrzeć lub zawarł umowę o świadczenie usług turystycznych na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby, a zawarcie tej umowy nie stanowi przedmiotu jego działalności gospodarczej, jak i osoba, na rzecz której umowa została zawarta, a także osoba, której przekazano prawo do korzystania z usług turystycznych objętych uprzednio zawartą umową.

4. KONSUMENT - osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. NEWSLETTER - Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Serwisu oraz świadczonych za jego pośrednictwem usług.

6. PRZEDSIĘBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 kodeksu cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

7. REGULAMIN - niniejszy regulamin Serwisu.

8. SERWIS - serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem http://dreamteamtrips.com/.

9. TURYSTA - osoba, która podróżuje do innej miejscowości poza swoim stałym miejscem pobytu na okres nieprzekraczający 12 miesięcy, dla której celem podróży nie jest podjęcie stałej pracy w odwiedzanej miejscowości i która korzysta z noclegu przynajmniej przez jedną noc

10. USŁUGODAWCA, ORGANIZATOR – Marcin Gacek wykonujący działalność gospodarczą pod firmą DREAM TEAM TRIPS MARCIN GACEK, siedziba przedsiębiorcy: Raba Niżna 100, 34-730 Mszana Dolna , NIP: 7372019821, REGON: 368160193.

11. USŁUGOBIORCA (UŻYTKOWNIK) – osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną lub osoba prawna, korzystająca z Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie.

12. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.

13. USŁUGI TURYSTYCZNE - usługi przewodnickie, usługi hotelarskie oraz wszystkie inne usługi świadczone turystom lub odwiedzającym.

14. WYCIECZKA - – rodzaj imprezy turystycznej, której program obejmuje zmianę miejsca pobytu jej uczestników.


II. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Usługodawca udostępnia Usługobiorcom za pośrednictwem Serwisu Usługi Elektroniczne takie jak:

a) możliwość dokonania rezerwacji wstępnej wycieczki,

b) Newsletter.

2. Świadczenie Usług na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie Serwisu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.


III. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na możliwości dokonania rezerwacji usługi przez Klienta za pośrednictwem Serwisu zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu w momencie dokonania rezerwacji lub zaprzestania korzystania z tej Usługi.

3. Rezerwacji mogą dokonywać wyłącznie:

a) osoby fizyczne, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,

b) przedstawiciele osób prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, umocowani w zakresie wystarczającym do dokonywania rezerwacji i zawierania umów.

4. Dokonując rezerwacji Klient każdorazowo potwierdza prawdziwość i rzetelność wprowadzanych danych.

5. Ceny oraz ewentualne inne opłaty wskazane w podsumowaniu rezerwacji wyrażone są w walucie EUR. Ceny oraz opłaty stanowią całość wynagrodzenia i innych należności tytułem świadczenia usług objętych rezerwacją i obejmują podatki. Kwota wskazana w podsumowaniu nie obejmuje ewentualnych opłat klimatycznych lub innych opłat lokalnych.

6. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, dokonując rezerwacji, składa ofertę kupna określonej usługi na warunkach podanych w jej opisie.

7. Po dokonaniu rezerwacji wstępnej za pośrednictwem Serwisu, Usługodawca potwierdza dostępność Wycieczki lub Imprezy Turystycznej przesyłając wiadomość na wskazany adres e-mail z potwierdzeniem rezerwacji, zawierającym następujące dane:

a) informacje wprowadzone przez klienta w formularzu wstępnej rezerwacji, m.in. typ i termin Imprezy Turystycznej, punkt początkowy (miejsce spotkania), liczba uczestników, kategoria jachtu oraz liczba rezerwowanych kabin/kajut (jeśli dotyczy), dane osobowe Lidera Grupy (działającego w imieniu pozostałych członków swojej grupy), cena Imprezy Turystycznej (całkowita oraz w przeliczeniu na osobę)

b) potwierdzenie dostępności określonej Wycieczki lub Imprezy Turystycznej

c) wskazanie minimalnej liczby uczestników wymaganej do zrealizowania imprezy, jeżeli realizacja usług jest uzależniona od liczby zgłoszeń;

d) termin oraz sposób opłacenia przez Klienta danej rezerwacji

e) określenie terminu automatycznego anulowania wstępnej rezerwacji w razie braku opłacenia jej przez Klienta w ww. terminie

f) regulamin świadczenia usług wraz z zasadami dokonywania rezerwacji oraz historycznie ukształtowanymi kosztami jej anulowania

g) umowę o świadczenie usług turystycznych oraz ogólne warunki uczestnictwa

h) potwierdzenie posiadania Turystycznej Gwarancji Ubezpieczeniowej wraz z opisem sposobu ewentualnego skorzystania z niej

8. W przypadku braku dostępności określonej usługi, Klient jest o tym informowany niezwłocznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez niego adres e-mail lub telefonicznie.

9. Klient jest zobowiązany do uiszczenia ceny wskazanej w podsumowaniu, w terminie podanym w potwierdzeniu rezerwacji, dopiero po otrzymaniu potwierdzenia dostępności Wycieczki lub Imprezy Turystycznej. W przypadku nieuiszczenia przedmiotowej kwoty w określonym terminie, serwis zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy tzn. rezerwacja ulega anulowaniu.

10. Operatorem płatności jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-324 Poznań, przy ul. Marcelińskiej 90, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 złotych w całości opłaconym, NIP: 779-23-08-495. Operator płatności realizując Usługę PayU występuje jako dostawca usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. 2011.199.1175 z późn. zm.). W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Usługobiorca dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji usługi. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności m.in. za pomocą karty płatniczej (kredytowej lub debetowej), szybkiego przelewu z wybranych banków, płatności mobilnych, rat online oraz e-portfeli.

11. Uprasza się Klientów o zachowanie potwierdzenia rezerwacji lub jego wydrukowanie, a także o okazanie go na prośbę przedstawiciela Organizatora.

12. Anulowania rezerwacji należy dokonać pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@dreamteamtrips.com. Wszystkie informacje na temat zasad anulowania są zamieszczone w potwierdzeniu rezerwacji oraz na stronie Serwisu. Potwierdzenie anulowania rezerwacji jest wysyłane na adres wskazany w zgłoszeniu.

12. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

13. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

a) komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,

b) dostęp do poczty elektronicznej,

c) przeglądarka internetowa,

d) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

14. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

15. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

16. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.


IV. WARUNKI REZERWACJI

1. Klient jest zobowiązany przybyć na wskazane w potwierdzeniu rezerwacji miejsce w ustalonym w rezerwacji czasie.

2. Klient jest zobowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w środkach transportu oraz zaleceń przedstawicieli Organizatora.

3. Klient odpowiada za szkody wyrządzone Organizatorowi oraz Uczestnikom na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

4. Klient jest zobowiązany do wykupienia odpowiedniego ubezpieczenia podróżnego we własnym zakresie.

5. W przypadku, gdy Organizator jest zmuszony, przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej, z przyczyn od niego niezależnych, zmienić istotne warunki umowy z Klientem, z zastrzeżeniem art. 17 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, niezwłocznie powiadomi o tym Klienta.

6. W sytuacji, o której mowa w pkt 5 niniejszego rozdziału Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Organizatora, czy:

a) przyjmuje proponowaną zmianę umowy albo

b) odstępuje od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary umownej.

7. Jeżeli Klient odstępuje od umowy zgodnie z pkt 6 niniejszego rozdziału lub jeżeli Organizator odwołuje Imprezę Turystyczną z przyczyn niezależnych od Klienta, Klient ma prawo, według swojego wyboru:

a) uczestniczyć w imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że zgodzi się na imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie,

b) żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń.

8. Zasady anulowania rezerwacji:

a. Rezygnacja z imprezy turystycznej przez Klienta wymaga pisemnego oświadczenia przesłanego Usługodawcy.

b. W każdym przypadku Klientowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty, z zastrzeżeniem pkt 8 lit. c) oraz d).

c. Usługodawca ma prawo do żądania zapłaty za faktycznie poniesione koszty oraz świadczenia spełnione do chwili otrzymania rezygnacji.

d. Usługodawca podaje wyłącznie informacyjnie, że ukształtowane historycznie średnie faktycznie poniesione koszty Usługodawcy, względem całkowitej wartości zawartej umowy, kształtują się zazwyczaj w następujący sposób:

do 49 dni przed dniem wyjazdu – 30 %,

od 48 do 31 dni przed dniem wyjazdu – 50 %,

od 30 do 15 dni przed dniem wyjazdu – 70 %,

od 14 dni do dnia wyjazdu – 90 %.


V. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

a) Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (Newsletter).

b) Usługobiorca będący Konsumentem może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@dreamteamtrips.com.

c) Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym lub dane niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym, po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

d) Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.


VI. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

a) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@dreamteamtrips.com.

b) W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

c) Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

d) Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

2. Reklamacje związane z Imprezą Turystyczną:

a) Jeżeli w trakcie imprezy turystycznej Klient stwierdza wadliwe wykonywanie umowy, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi oraz Organizatora, w sposób odpowiedni dla rodzaju usługi.

b) Niezależnie od zawiadomienia, o którym mowa w pkt 2 lit. a) niniejszego rozdziału, Klient może złożyć Organizatorowi reklamację zawierającą wskazanie uchybienia w sposobie wykonania umowy oraz określenie swojego żądania, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia Imprezy Turystycznej.

c) Reklamacje co do jakości świadczonych przez Organizatora usług, w szczególności niezgodności zakupionej Wycieczki z rzeczywistym standardem czy zakresem świadczonych usług, w porównaniu do zamieszczonego w opisie na stronie Serwisu, można zgłaszać również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@dreamteamtrips.com lub pisemnie na adres: Dream Team Trips, Raba Niżna 100, 34-730 Mszana Dolna

d) W powyższej wiadomości należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora.

e) Jeżeli Organizator nie ustosunkuje się na piśmie do reklamacji, złożonej zgodnie z niniejszym rozdziałem, w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, a w razie reklamacji złożonej w trakcie trwania Imprezy Turystycznej w terminie 30 dni od dnia zakończenia Imprezy Turystycznej, uważa się, że uznał reklamację za uzasadnioną.

f) Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.


VIII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni.

2. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

3. Z zastrzeżeniem postanowień rozdziału V pkt 6,7 oraz 8, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku umowy:

a) w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli Przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez Przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

b) w której przedmiotem świadczenia jest usługa hotelarska, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

4. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania wykonania usługi, to ma on obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

5. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.


IX. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem http://dreamteamtrips.com/ w tym nazwa Serwisu, jego funkcjonalności, wygląd graficzny, logotypy, elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. "layout"), znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z wyjątkiem elementów wykorzystywanych na zasadach przeniesienia majątkowych praw autorskich, licencji lub dozwolonego użytku) są własnością Marcina Gacek wykonującego działalność gospodarczą pod firmą DREAM TEAM TRIPS MARCIN GACEK, siedziba przedsiębiorcy: Raba Niżna 100, 34-730 Mszana Dolna , NIP: 7372019821, REGON: 368160193. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony http://dreamteamtrips.com/, bez zgody Usługodawcy.

2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony http://dreamteamtrips.com/ stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.


X. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Usługobiorcy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych.

2. Usługodawca podejmuje wszelkie dostępne mu środki, w celu ochrony danych Użytkowników.

3. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:

a) działaniem lub zaniechaniem Klienta,

b) działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć,

c) siłą wyższą.

4. Wyłączenie odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, w przypadkach wymienionych w pkt 3 niniejszego rozdziału, nie zwalnia Organizatora od obowiązku udzielenia w czasie trwania Imprezy Turystycznej pomocy poszkodowanemu Klientowi.

5. Organizator ogranicza odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie Imprezy Turystycznej do dwukrotności ceny Imprezy Turystycznej względem każdego Klienta. Ograniczenie to nie dotyczy szkód na osobie.

6. Klient może bez zgody Organizatora przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w Imprezie Turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy o świadczenie usług turystycznych uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki.

7. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o którym mowa w pkt 6 niniejszego rozdziału, jest skuteczne wobec Organizatora, jeżeli Klient zawiadomi go o tym w terminie do 14 dni roboczych przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej.

8. Za nieuiszczoną część ceny Imprezy Turystycznej oraz koszty poniesione przez Organizatora w wyniku zmiany Uczestnika Imprezy Turystycznej Klient i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.

9. Przed dokonaniem rezerwacji Wycieczki lub Imprezy Turystycznej związanej z jakąkolwiek aktywnością fizyczną Klient powinien skonsultować swój stan zdrowia, a także wszelkie zaburzenia, z odpowiednim personelem medycznym, w celu uzyskania informacji o ewentualnych przeciwwskazaniach co do uczestnictwa w Wycieczce lub Imprezie Turystycznej.

10. Klient powinien zapoznać się szczegółowo z opisem Wycieczki lub Imprezy Turystycznej, ich programu, specyfiki, intensywności oraz ich wpływu na organizm, bądź skonsultować się z lekarzem, gdyż niektóre elementy Wycieczek lub Imprez Turystycznych, przy określonym chorobach lub schorzeniach mogą zagrażać życiu lub zdrowiu.

11. Klient ponosi odpowiedzialność w przypadku niezastosowania się do zaleceń zawartych w pkt 9 oraz 10 niniejszego rozdziału oraz wskazań personelu medycznego.


XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.

2. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Serwis.

3. Wszelkie spory wynikłe między Usługodawcą, a Usługobiorcami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 6 niniejszego rozdziału

4. Sądowe rozstrzyganie sporów:

a) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

b) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

5. Usługobiorca będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/


ogólne warunki uczestnictwa


W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ DREAM TEAM TRIPS Marcin Gacek


I. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ ORAZ ZAWARCIE UMOWY

1. Zgłoszenie uczestnictwa w imprezie turystycznej (dalej zwanej imprezą) organizowanej przez DREAM TEAM TRIPS Marcin Gacek (dalej zwanym Organizatorem) następuje poprzez podpisanie umowy zgłoszenia udziału w imprezie.

2. Podpisanie umowy zgłoszenia udziału w imprezie powoduje wpisanie osoby zgłaszającej na listę uczestników imprezy.

3. Umowa zgłoszenia udziału w imprezie jest jednocześnie umową o świadczenie usług turystycznych. Podpisanie umowy zgłoszenia udziału w imprezie stanowi zawarcie umowy o świadczenie usług turystycznych z DREAM TEAM TRIPS Marcin Gacek.

4. Wraz z podpisaniem umowy uczestnik wpłaca całkowitą kwotę rezerwacji lub dokonuje pierwszej wpłaty – w wysokości 50 % ceny imprezy. Pozostałą kwotę stanowiącą 50 % ceny imprezy, uczestnik wpłaca nie później niż 49 dni przed datą rozpoczęcia imprezy. W ramach okresowych działań promocyjnych Organizator może obniżyć kwotę wpłacanej zaliczki poniżej 50 % ogólnej ceny imprezy. Jeżeli Klient zawiera umowę w terminie krótszym niż 49 dni, zobowiązany jest do wpłaty pełnej ceny imprezy.

5. Brak zapłaty ceny imprezy w terminach określonych powyżej oraz w potwierdzeniu rezerwacji może powodować odstąpienie od umowy o świadczenie usług turystycznych przez Organizatora (anulowanie).

6. Uczestnikowi przysługuje prawo przeniesienia uprawnień i obowiązków wynikających z umowy o świadczenie usług turystycznych na inną osobę. W takim przypadku, uczestnik zobowiązuje się powiadomić o tym fakcie Organizatora nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem imprezy. W razie przeniesienia uprawnień i obowiązków wynikających z umowy oświadczenie usług turystycznych na inną osobę, Organizator uprawniony jest do żądania opłaty faktycznie poniesionych kosztów dodatkowych. W przypadku imprez z przelotem, dodatkowo Organizator uprawniony jest do żądania opłaty wynikającej ze zmiany danych w szczególności imię oraz nazwisko, na bilecie lotniczym wg cennika linii lotniczych. Osoba przenosząca uprawnienia i obowiązki na inną osobę zobowiązana jest do zwrotu dokumentów otrzymanych od Organizatora.

7. Uczestnicy zobowiązują się do posiadania ważnych dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy danego Państwa: paszportu lub dowodu osobistego. Powyższy obowiązek posiadania ważnego dokumentu podróży dotyczy również dzieci -bez względu na wiek.

8. Przy zawieraniu umowy Organizator określa rodzaj dokumentów oraz rodzaj danych niezbędnych do realizacji wyjazdu (w celu np. zakupu wizy lub biletów lotniczych) oraz termin ich okazania lub dostarczenia do Organizatora.

9. Uczestnik zawierając niniejszą umowę, powierza Organizatorowi dane osobowe wszystkich, zgłaszanych przez siebie uczestników imprezy turystycznej i oświadcza, że jest ich administratorem. Uczestnik dokonujący zgłoszenia wyraża zgodę na powierzenie powyższych danych osobowych przez Organizatora innym podmiotom, z którymi współpracuje on przy realizacji niniejszej umowy. Organizator zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do przetwarzania ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).


II. ZMIANA UMOWY, ODWOŁANIE IMPREZY, REZYGNACJA Z UDZIAŁU W IMPREZIE

1. Do realizacji każdej imprezy turystycznej wymagana jest minimalna liczba osób (uczestników), zatem realizacja usług uzależniona jest od liczby zgłoszeń. Organizator powiadomi Klienta o ewentualnym odwołaniu imprezy z powodu niewystarczającej liczby uczestników nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.

2. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:

a) działaniem lub zaniechaniem klienta,

b) działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo

c) siłą wyższą (działania wojenne, akty terroru, rozruchy i niepokoje społeczne, destabilizacje polityczne, kataklizmu przyrodnicze, powódź, pożar, trzęsienie ziemi).

3. Jeżeli uczestnik nie rozpoczął udziału w imprezie w wyznaczonym terminie bez winy Organizatora, Organizator nie ma obowiązku zapewnienia przejazdu w celu umożliwienia wzięcia udziału w imprezie, co nie zwalnia Organizatora od obowiązku udzielenia w czasie trwania imprezy turystycznej pomocy poszkodowanemu Klientowi.

4. W przypadku, gdy Organizator jest zmuszony, przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, z przyczyn od niego niezależnych, zmienić istotne warunki umowy z Klientem, z zastrzeżeniem art. 17 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, niezwłocznie powiadomi o tym Klienta.

5. W sytuacji, o której mowa w pkt 4 niniejszego rozdziału Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Organizatora, czy:

a) przyjmuje proponowaną zmianę umowy albo

b) odstępuje od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary umownej.

6. Jeżeli Klient odstępuje od umowy zgodnie z pkt 5 lit. b) niniejszego rozdziału lub jeżeli Organizator odwołuje imprezę turystyczną z przyczyn niezależnych od Klienta, Klient ma prawo, według swojego wyboru:

a) uczestniczyć w imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że zgodzi się na imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie,

b) żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń.

7. W przypadku, gdy Klient odstępuje od umowy z uwagi na proponowane mu zmiany, albo też impreza zostaje odwołana z przyczyn od niego niezależnych, może on dochodzić odszkodowania. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy do odwołania doszło z powodu działania siły wyższej lub zgłoszenia się mniejszej liczby uczestników niż określona w umowie, jako minimalna.

8. Jeżeli pomiędzy datą zawarcia umowy, a datą rozpoczęcia imprezy upływa ponad 20 dni, istnieje możliwość zmiany ceny imprezy po zawarciu umowy, wyłącznie z powodu:

a) wzrostu kosztów transportu,

b) wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych,

c) wzrostu kursów walut.

9. W przypadku konieczności podwyższenia ceny, Organizator zobowiązany jest do udokumentowania podwyższenia ceny.

10. Uczestnik zostanie poinformowany o wzroście ceny najpóźniej do 21-go dnia przed datą wyjazdu. W okresie 20 dni przed datą wyjazdu cena nie może zostać zmieniona.

11. Rezygnacja z udziału w imprezie (odstąpienie od umowy) może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego oświadczenia złożonego bezpośrednio u Organizatora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:info@dreamteamtrips.com.

12. W związku z rezygnacją, o której mowa w pkt 11 niniejszego rozdziału, w każdym przypadku Klientowi przysługuje zwrot całości wpłaconej kwoty, z zastrzeżeniem pkt 13 oraz 14 niniejszego rozdziału.

13. Organizator ma prawo do żądania zapłaty za faktycznie poniesione koszty oraz świadczenia spełnione do chwili otrzymania rezygnacji.

14. Usługodawca podaje wyłącznie informacyjnie, że ukształtowane historycznie średnie faktycznie poniesione koszty Organizatora, względem całkowitej wartości zawartej umowy, kształtują się zazwyczaj w następujący sposób:

a) do 49 dni przed dniem wyjazdu – 30 %,

b) od 48 do 31 dni przed dniem wyjazdu – 50 %,

c) od 30 do 15 dni przed dniem wyjazdu – 70 %,

d) od 14 dni do dnia wyjazdu – 90 %.

15. Klient nie może jednostronnie odstąpić od umowy powołując się na zagrożenie życia i zdrowia w kraju, obszarze docelowym, jeżeli Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej nie ogłosiło regionu (kraju) docelowego w podróży Klienta jako zagrożonego dla zdrowia lub życia obywateli RP ‐ taka rezygnacja oznacza rezygnację Klienta z uczestnictwa w imprezie turystycznej na warunkach i ze skutkami określonymi w pkt 13 oraz 14 niniejszego rozdziału.

16. Klient może bez zgody Organizatora przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy o świadczenie usług turystycznych uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki.

17. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o którym mowa w pkt 16 niniejszego rozdziału, jest skuteczne wobec Organizatora, jeżeli Klient zawiadomi go o tym w terminie do 14 dni roboczych przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.

18. Za nieuiszczoną część ceny imprezy turystycznej oraz koszty poniesione przez Organizatora w wyniku zmiany Uczestnika imprezy turystycznej Klient i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.


III. UBEZPIECZENIE UCZESTNIKÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ

1. W przypadku imprez zagranicznych Organizator, na mocy zawartej z AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. umowy generalnej ubezpieczenia nr 5101080 z dnia 17.10.2017, zgodnie z przepisami ustawy o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997r. oświadcza, że każdy uczestnik imprezy turystycznej jest zgłoszony do AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. i zgodnie z postanowieniami umowy generalnej objęty jest ubezpieczeniem Kosztów Leczenia (KL), Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) oraz Bagażu Podróżnego (BP). Rodzaj i zakres ubezpieczenia przedstawiony jest w umowie zgłoszenia udziału w imprezie turystycznej.

2.W przypadku imprez krajowych Organizator na mocy zawartej z AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. umowy generalnej ubezpieczenia nr 5101080 z dnia 17.10.2017, oświadcza, że każdy uczestnik imprezy turystycznej jest zgłoszony do AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. i zgodnie z postanowieniami umowy generalnej objęty jest ubezpieczeniem Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Rodzaj i zakres ubezpieczenia przedstawiony jest w umowie zgłoszenia udziału w imprezie turystycznej.

3. Uczestnik może dodatkowo zawrzeć umowę ubezpieczenia od kosztów odstąpienia od udziału w imprezie turystycznej, stosownie do oferty ubezpieczycieli dostępnej u Organizatora lub niezależnie od Organizatora w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym oferującym takie ubezpieczenie.

4. W przypadku imprez zagranicznych Uczestnik deklaruje za siebie i za innych uczestników imprezy, w imieniu których dokonuje płatności za imprezę turystyczną, że przed zawarciem umowy zgłoszenia udziału w imprezie turystycznej otrzymał Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróży KONTYNENTY, zatwierdzone uchwałą Zarządu AXA Nr 1/05/04/2017 z dnia 05.04.2017 roku stanowiące załącznik do niniejszej umowy

5. W przypadku imprez na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Uczestnik deklaruje za siebie i za innych uczestników imprezy, w imieniu których dokonuje płatności za imprezę turystyczną, że przed zawarciem umowy zgłoszenia udziału w imprezie turystycznej otrzymał Ogólne Warunki Ubezpieczenia indywidualne podróże Kontynenty na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zatwierdzone uchwałą Zarządu AXA Nr 1/05/04/2017 z dnia 05.04.2017 roku stanowiące załącznik do niniejszej umowy

6. Uczestnik jednocześnie oświadcza, że :

a) wydano mu zgłoszenie rezerwacji,

b) zapoznał się i akceptuje ofertę, program imprezy i świadczenia zawarte w cenie poprzez przyjęcie oferty Organizatora,

c) zapoznał się ze stanowiącymi umowę warunkami uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez DREAM TEAM TRIPS Marcin Gacek i zobowiązuje się do ich przestrzegania

d) został zapoznany z informacjami dotyczącymi: przepisów paszportowych, wizowych, sanitarnych, wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w imprezie oraz warunkach ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.


IV. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

1. Przed dokonaniem rezerwacji wycieczki lub imprezy turystycznej związanej z jakąkolwiek aktywnością fizyczną Klient powinien skonsultować swój stan zdrowia, a także wszelkie zaburzenia, z odpowiednim personelem medycznym, w celu uzyskania informacji o ewentualnych przeciwwskazaniach co do uczestnictwa w wycieczce lub imprezie turystycznej.

2. Klient powinien zapoznać się szczegółowo z opisem wycieczki lub imprezy turystycznej, ich programu, specyfiki, intensywności oraz ocenić ich wpływ na organizm, bądź skonsultować się z lekarzem, gdyż niektóre elementy programu wycieczek lub imprez turystycznych, przy określonym chorobach lub schorzeniach mogą zagrażać życiu lub zdrowiu.

3. Uczestnik imprezy turystycznej obowiązany jest na miejscu zbiórki posiadać: umowę zgłoszenia oraz dowód wpłaty, paszport lub dowód osobisty (w zależności od kierunku wyjazdu).

4. W przypadku imprez lotniczych cena wycieczki zawiera bagaż podręczny, którego wymiary i waga zależy od przewoźnika operującego na wybranej trasie. Istnieje możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego. Opłaty za bagaż główny są zależne od terminu przelotu i są ustalane przez przewoźnika.

5. W celu sprawnego przebiegu imprezy uczestnik zobowiązany jest stosować się do zaleceń pilota grupy, przestrzegać punktualności oraz informować pilota o zamiarze oddalenia się od grupy.


V. REKLAMACJE, SZKODY

1. W przypadku, gdy w trakcie imprezy turystycznej Klient stwierdza wadliwe wykonywanie umowy, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi oraz Organizatora, w sposób odpowiedni dla rodzaju usługi.

2. Niezależnie od zawiadomienia, o którym mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału, Klient może złożyć Organizatorowi reklamację zawierającą wskazanie uchybienia w sposobie wykonania umowy oraz określenie swojego żądania, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia Imprezy Turystycznej.

3. Reklamacje co do jakości świadczonych przez Organizatora usług, w szczególności niezgodności zakupionej wycieczki lub imprezy turystycznej z rzeczywistym standardem czy zakresem świadczonych usług, w porównaniu do zamieszczonego w opisie na stronie Serwisu, można zgłaszać również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@dreamteamtrips.com lub pisemnie na adres: Dream Team Trips Marcin Gacek, Raba Niżna 100, 34-730 Mszana Dolna.

4. W powyższej wiadomości należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora.

5. Jeżeli Organizator nie ustosunkuje się na piśmie do reklamacji, złożonej zgodnie z niniejszym rozdziałem, w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, a w razie reklamacji złożonej w trakcie trwania imprezy turystycznej w terminie 30 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej, uważa się, że uznał reklamację za uzasadnioną.

6. Odpowiedź Organizatora w sprawie reklamacji jest wysyłana na piśmie lub na adres e-mail Uczestnika podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Uczestnika sposób.

7. Organizator ogranicza odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie Imprezy Turystycznej do dwukrotności ceny imprezy turystycznej względem każdego Klienta. Ograniczenie to nie dotyczy szkód na osobie.

8. Klient może zostać pociągnięty od odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez niego Organizatorowi, przewoźnikowi lub innym uczestnikom, na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.


VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie spory wynikłe między Usługodawcą, a Usługobiorcami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie mają zastosowanie przepisy:

a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO);

b) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 187, 1334, z 2017 r. poz. 60);

c) ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827 ze zm.);

d) kodeksu cywilnego;

e) inne właściwe przepisy prawa polskiego

3. Postanowienia niniejszego dokumentu wchodzą w życie z dniem 25 maja 2018 r.


POLITYKA PRYWATNOŚCI (obowiązuje od 25 maja 2018 r.)


I. Postanowienia ogólne

II. Cel i zakres zbierania danych

III. Podstawa przetwarzania danych

IV. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

V. Pliki „Cookies”

VI. Postanowienia końcowe


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu http://dreamteamtrips.com jest Marcin Gacek wykonujący działalność gospodarczą pod firmą DREAM TEAM TRIPS Marcin Gacek, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 7372019821, REGON: 368160193, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Raba Niżna 100, 34-730 Mszana Dolna, numer wpisu w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych: Z/82/2017, adres poczty elektronicznej (e-mail): info@dreamteamtrips.com, zwany dalej "Administratorem" i będący jednocześnie Usługodawcą.

2. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki Prywatności z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Serwisu http://dreamteamtrips.com.


II. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktowania się z Usługobiorcą, do celów informacyjnych, księgowych oraz innych czynności związanych z aktywnością Usługobiorcy w Serwisie http://dreamteamtrips.com, a także marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych usług, realizowanego w formie tradycyjnej (papierowo), stanowiącym tzw. prawnie uzasadniony interes przedsiębiorcy. Użytkownicy, którzy za pomocą Serwisu dokonują rezerwacji, wypełniają formularz, w którym podają dane osobowe, których uzyskanie przez Usługodawcę konieczne jest do realizacji Usług Turystycznych oraz do pośredniczenia w realizacji tych usług, oferowanych w ramach Serwisu. W przypadku dokonania rezerwacji dane osobowe mogą być udostępniane przewoźnikom wyłącznie w celu wykonania Usługi Turystycznej. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz operatora płatności elektronicznych (PayU S.A.), wybranego przez Klienta w procesie składania zamówienia/rezerwacji, w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie/rezerwację. Dane w tych celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

2. Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile użytkownik wyraził stosowną zgodę.

3. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją usług będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usług, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. 10 lat. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.

4. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (od 25 maja 2018 roku – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem zamówienia usługi, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zamówienia usługi w Serwisie.

6. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.

7. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

a) przetwarzane zgodnie z prawem,

b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.


III. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

2. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 1 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: info@dreamteamtrips.com.


IV. PLIKI "COOKIES"

1. Serwis Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

3. W ramach Serwisu stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz analityczne.

a) „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia Serwisu).

b) „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

c) „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości Serwisu, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania z Serwisu przez Usługobiorców, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie serwisu. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania z Serwisu.

4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).


V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Serwisu http://dreamteamtrips.com, przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

4. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności wchodzą w życie z dniem 25 maja 2018 roku.


Gwarancja Turystyczna


DREAM TEAM TRIPS jako legalnie działający organizator turystyki posiada zabezpieczenie finansowe w postaci Turystycznej Gwarancji Ubezpieczeniowej nr 05.908.238 udzielonej przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. , a także wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych nr Z/82/2017Ubezpieczenie podróży


Zgodnie z postanowieniami Regulaminu serwisu oraz Ogólnych Warunków Uczestnictwa w imprezach turystycznych, każdy uczestnik wyjazdu, niezależnie od zapewnianego przez Organizatora podstawowego ubezpieczenia, może dodatkowo wykupić odpowiednie ubezpieczenie podróży we własnym zakresie.

W przypadku imprez zagranicznych Organizator, na mocy zawartej z AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. umowy generalnej ubezpieczenia nr 5101080 z dnia 18.03.2019, oświadcza, iż każdy uczestnik imprezy turystycznej jest zgłoszony do AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. i zgodnie z postanowieniami umowy generalnej objęty jest ubezpieczeniem Kosztów Leczenia (KL), Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) oraz Bagażu Podróżnego (BP). Rodzaj i zakres ubezpieczenia przedstawiony jest w umowie zgłoszenia udziału w imprezie turystycznej.

W przypadku imprez krajowych Organizator na mocy zawartej z AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. umowy generalnej ubezpieczenia nr 5101080 z dnia 18.03.2019, oświadcza, że każdy uczestnik imprezy turystycznej jest zgłoszony do AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. i zgodnie z postanowieniami umowy generalnej objęty jest ubezpieczeniem Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Rodzaj i zakres ubezpieczenia przedstawiony jest w umowie zgłoszenia udziału w imprezie turystycznej.


Newsletter

Bądź zawsze na bieżąco i nigdy nie przegap podróżniczych okazji. Otrzymuj powiadomienia o aktualnościach oraz naszych ofertach, zniżkach i promocjach.